strona główna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

W POWIECIE KLUCZBORSKIM

 

 

13.03.2020
Udzielanie nieodpłatnych porad prawnych tylko na odległość

 

Starostwo Powiatowe w Kluczborku informuje, że z dniem 13 marca 2020 r. do odwołania następuje zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego spowodowane ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia koronawirusem.
Ze względów bezpieczeństwa porady udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość.

Mając na względzie powyższe osoba potrzebująca pomocy prawnej przed jej udzieleniem składa mailowo na adres promocja@powiatkluczborski.pl wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

UWAGA – wniosek należy wydrukować, podpisać własnoręcznie i przesłać skan lub zdjęcie na podany wyżej adres mailowy.

wniosek do pobrania

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie skontaktuje się z osobą potrzebującą porady.

 

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca pomocy prawnej może złożyć wniosek o jej uzyskanie - ustnie przez telefon. Można to zrobić telefonicznie pod nr tel.: 663-112-118 (poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00).

Informacja o przywróceniu normalnej działalności punktów zostanie niezwłocznie podana na stronie internetowej powiatu kluczborskiego.

 

Istnieje także możliwość zapisania się na poradę online:

 

 

 

W 2020 roku w powiecie kluczborskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

 

Oto szczegółowe informacje, kto może skorzystać z darmowych porad oraz gdzie zlokalizowane i w jakich godzinach czynne są punkty:

 

I. Kluczbork - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00


Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo ul. Stanisława Dubois 18/3, 45-070 Opole, Numer KRS 0000445428 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.

https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPPEN/

 

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W PIĄTKI.

 

 

II. Wołczyn - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3
46-250 Wołczyn

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00

Punkt prowadzony jest przez radców prawnych i adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu
i Okręgową Radę Adwokacką w Opolu.

 

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI WE WTORKI I ŚRODY.

 

 

III. Byczyna - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji
Urząd Miejski w Byczynie
ul. Rynek 1
46-220 Byczyna

czynny:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 9.00 do 13.00,

środa od godz. 13.00 do 17.00.


Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom Borysław 49, 96-130 Głuchów, Numer KRS 0000432954 - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.
 

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI WE WTORKI I PIĄTKI.

 

 

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić


Można to zrobić telefonicznie pod nr tel.:

663-112-118

(poniedziałek, środa, piątek - godz. 9.00-13.00)

 

 

Kto może uzyskać pomoc prawną
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zwanej dalej "ustawą", przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (art. 4 ust. 1 ustawy).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2 ustawy).

 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Powyższe osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie (pobierz), o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość, a także informację dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (pobierz).

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

Uwaga!

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.) - jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).
 

Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc musi wypełnić i dostarczyć OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POMOCY DE MINIMIS.

Wzór oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis

 

 


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
    się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

  • nieodpłatną mediację lub

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

 

Nieodpłatna mediacja
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
•  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
•  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
•  przeprowadzenie mediacji;
•  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Edukacja prawna
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
• prawach i obowiązkach obywatelskich;
• działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
• mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
• możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
• dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania, o których mowa powyżej, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 

Tu znajdziesz ciekawe publikacje i informacje z zakresu edukacji prawnej:

https://www.facebook.com/StowarzyszenieOPPEN/

 

 

Do pobrania:

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kluczborskiego

----------------------------------------------

Ulotka NPP i NPO
Poradnik prawny
Korespondencja z sądu - odbierać czy nie?
Informacja o spadkach

Poradnik "Dziedziczenie ustawowe i testamentowe"

Poradnik "Prawo rodzinne"

Poradnik "Mediacje"

Poradnik "Upadłość konsumencka"

Karta informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej

Karta informacyjna nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Karta informacyjna nieodpłatnej mediacji

----------------------------------------------

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy
Informacje dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość

Wzór oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis

 

 

 WAŻNE INFORMACJE

Dokumentacja konkursowa 2021

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji w powiecie kluczborskim w 2021 roku

Uchwała w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2021 roku

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej (NPP)

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

 

Dokumentacja konkursowa 2020

Wyniki otwartego konkursu ofert dotyczącego zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji w powiecie kluczborskim w 2020 roku

Uchwała w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie kluczborskim w 2020 roku

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku