strona główna

30.11.2012

Wyposażeni w wiedzę i tablety...

Lepsze kwalifikacje potwierdzone certyfikatem, praktyki w biurze konstrukcyjnym, opanowanie języka angielskiego – technicznego, tablety dla szkół – to część korzyści, jakie daje udział projekcie "Zawodowy Start w Przyszłość" realizowanym przez powiat kluczborski. Uczestniczy w nim młodzież z ZSP nr 2 i ZSL-T.

Celem projektu jest między innymi:

  1. umożliwienie zdobycia atrakcyjnych na rynku pracy kwalifikacji w zakresie projektowania i konstruowania CAD/CAM oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC wraz z uzyskaniem certyfikatu ECDL Auto Cad;

  2. podniesienie znajomości języków obcych w zakresie stosowania terminologii technicznej w oparciu o normy europejskiej, a także

  3. zapewnienie uczniom/ uczennicom rozwoju umiejętności społecznych, emocjonalnych i życiowych oraz wybór przyszłej drogi edukacyjnej bądź zawodowej poprzez zajęcia oparte na efektywnym programie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dzięki zajęciom praktycznym, które obejmują 15 godzin praktyki dla każdej z grup w biurze konstrukcyjnym a także dzięki wyjazdowi edukacyjnemu do CKP we Wrocławiu, który będzie połączony z zajęciami w doskonale wyposażonej pracowni CNC oraz wizytą studyjną w nowoczesnej firmie produkującej najnowsze obrabiarki CNC - uczestnicy projektu poznają rozwiązania stosowane w przemyśle przez co podsumują i ugruntują swoją wiedzę w zakresie przemysłowego wykorzystania technik CAD/CAM i CNC.
 


W ramach projektu od października 2012 r. do czerwca 2014 r. będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne w następujących obszarach:

- PROJEKTOWANIE W AUTOCAD – ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE Z EGZAMINEM ECDL W ZAKRESIE GRAFIKI WEKTOROWEJ AUTOCAD.

Program nauczania obejmować będzie między innymi zastosowanie grafiki wektorowej 2D i 3D tzn. obsługa interfejsu użytkownika, idea warstw, szablonów, stylów, bloków z atrybutami, narzędzia zmiany i rysowania precyzyjnego, tworzenie i modyfikacja obiektów, tworzenie własnych projektów. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

- CZĘŚĆ II. PROGRAMOWANIE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC.

Ramowy program nauczania: technologiczne przygotowanie procesu obróbczego, wypracowanie programu komputerowego CAD/CAM, realizacja programu na obrabiarce CNC. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku.

- CZĘŚĆ III. JĘZYK ANGIELSKI W ZASTOSOWANIACH TECHNICZNYCH.

Program nauczania obejmuje nazewnictwo maszyn i urządzeń, procesów obróbczych, części maszyn oraz umiejętność czytania dokumentacji technicznej i instrukcji. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku oraz w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

- CZĘŚĆ IV. WARSZTATY DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO "ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ".

Program zajęć: rozmowy indywidualne z uczestnikami projektu w celu rozpoznania ewentualnych problemów, treningi asertywności, umiejętności interpersonalnych i umiejętności społecznych a także obejmuje możliwości planowania przyszłości edukacyjnej i/lub zawodowej. Warsztaty odbywać się będą w godzinach popołudniowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 CKU w Kluczborku oraz w Zespole Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku.

Na potrzeby projektu zakupione zostaną łącznie 22 tablety graficzne po 11 dla każdej ze szkół oraz mobilne stanowisko szkoleniowe (laptop oraz rzutnik) dla każdej ze szkół jak również zakupiona zostanie aktualizacja istniejącego oprogramowania Auto Cad.

Koordynatorem projektu jest Anna Malejki, inspektor Biura Funduszy Pomocowych ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Projekt pn: „Zawodowy Start w Przyszłość” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 

 

Oprac. M. Kluf (na podstawie materiałów: A.Malejki)

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku