strona główna

22.07.2014

Urlop bez kłopotów

W związku z częstymi w czasie wakacji pytaniami Konsumentów dotyczącymi usług turystycznych Powiatowy Rzecznik Konsumentów przypomina na co należy zwracać uwagę przy zawieraniu umów na tego typu usługi. Podstawą jest oczywiście znajomość treści kontraktu, który zamierzamy zawrzeć.

Ważne jest, aby umowa zawarta była na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż wtedy podlega jurysdykcji prawa polskiego, w innych przypadkach natomiast jurysdykcji kraju, w którym została sporządzona.
Umowa taka powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz doręczona konsumentowi.
Powinna zawierać postanowienia dokładne dane identyfikacyjne organizatora usługi: jego nazwę, adres siedziby, NIP oraz imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu umowę podpisała.
Umowa powinna określać miejsce pobytu (lub w przypadku wycieczki – jej trasę), cenę i czas trwania imprezy turystycznej, jej program z wyszczególnieniem terminów oferowanych usług, a w szczególności rodzaj, charakter i kategorię środka transportu, datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia imprezy.
W umowie tej powinny znaleźć się informacje dotyczące rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis tych obiektów (jeżeli nie są zaliczane do rodzajów lub kategorii: np. obiekty agroturystyczne).
Mają tam być zawarte informacje o ilości i rodzajach posiłków, program zwiedzania wraz z wyszczególnieniem innych usług wliczonych w cenę imprezy, rodzaj i zakres ubezpieczenia ze wskazaniem nazwy i adresu ubezpieczyciela oraz termin ewentualnego powiadomienia konsumenta o odwołaniu imprezy, wskazany sposób składania reklamacji oraz osoba te reklamacje przyjmująca w imieniu organizatora.

Wyszczególnione wyżej postanowienia umowne to jedynie najważniejsze wymagane przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych, zapisy w tego rodzaju umowach.
Katalog tych obowiązkowych postanowień, które powinny znajdować się w umowach o usługi turystyczne jest tak obszerny, wyżej wymienione to najważniejsze.

Wracając do reklamowania usług turystycznych: ważnym jest, abyśmy swoje zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi turystycznej zgłaszali natychmiast po ich stwierdzeniu – podczas trwania imprezy, najlepiej w sposób pisemny (pozostawiając sobie kopię zgłoszonej reklamacji z potwierdzeniem jej zgłoszenia).
Reklamowanie jakości takiej usługi po jej zakończeniu będzie znacznie mniej skuteczne (jeżeli nie niemożliwe), gdyż oferowane na podstawie umowy świadczenia zostały skonsumowane bez wcześniejszych protestów.
Podkreślić należy, że organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za jakość organizowanej imprezy w bardzo szerokim zakresie.
Odpowiedzialność tą wyłączają jedynie: działanie siły wyższej, niemożliwe wcześniej do przewidzenia działanie lub zaniechanie osób trzecich oraz działanie lub zaniechanie konsumenta.
We wszystkich pozostałych przypadkach odpowiada przed konsumentem za niezgodność świadczonych usług z zawartą umową (podobnie jak to się dzieje w przypadku reklamowania rzeczy ruchomych).
Konsekwencje takiej niegodności usługi turystycznej z umową mają dla organizatora charakter rzeczowy lub finansowy: od usunięcia wskutek złożonej reklamacji stwierdzonych nieprawidłowości aż po zwrot konsumentowi całej ceny zapłaconej przez niego za usługę turystyczną wraz z obowiązkiem zapłaty odszkodowania.

Pisząc niniejszą notatkę mam nadzieję, że zawarte w niej informacje okażą się nikomu niepotrzebne, ponieważ urlop mamy po to, by spędzić go przyjemnie i spokojnie, zaś ewentualne kłopoty pozostawmy sobie na inny czas roku.

Czego Państwu życzy


Janusz Kuliberda
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kluczborku.

 

 
 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku