strona główna

27.12.2012

XXVII Sesja Rady Powiatu

 

Dzisiejsza sesja rozpocznie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Oto porządek obrad:

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/zatwierdzenie porządku obrad,
c/zatwierdzenie protokołu z XXVI sesji.
2.Interpelacje i zapytania radnych.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/zmiany Uchwały Rady Powiatu w Kluczborku Nr XX/144/2012 z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
b/zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku,
c/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
d/zmiany uchwały Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów,
e/zmiany Uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r.
w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok,
f/ przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Działań Profilaktycznych
w Powiecie Kluczborskim na lata 2013-2018”,
g/uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2013 rok (projekt budżetu radni otrzymali na sesji
w dniu 6 grudnia 2012 r.),
-omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
-przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
-przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
-przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych,
-autopoprawka Zarządu Powiatu do projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego
na rok 2013,
-dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
-głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
h/zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (projekt uchwały radni otrzymali na sesji w dniu
6 grudnia 2012 r.),
4.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
5.Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za dzień
od 22.11.2012 r. do 6.12.2012 r.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku