strona główna

29.11.2012

XXVI Sesja Rady Powiatu

Jedna z ostatnich w tym roku sesji odbędzie się 6 grudnia w czwartek, o godz. 12.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Większość uchwał, których podjęcie znalazło się w porządku obrad dotyczy budżetu powiatu.

A oto szczegółowy porządek sesji:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XXV sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr 23/35/2012 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 31 października 2012 r.,
d/ zmiany Uchwały Nr IX/62/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli,
e/ ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
f/ zmiany Uchwały Nr XVIII/134/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok,
g/ wystąpienia Powiatu Kluczborskiego ze stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad z siedzibą w Prudniku,
h/ uchwalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2013 rok,
i/ przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą Kreuję swoje życie nr POKL.06.01.01-16-003/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia
na regionalnym rynku pracy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku,
j/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych, ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku,
k/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych, ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla Kluczborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
l/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych, ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla Powiatowego Domu Pomocy Społecznej,
ł/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych, ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica-Bąków”,
m/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych, ustalonych z tytułu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych,
n/ ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
o/ rozpatrzenia skargi pani B.P. na panią Irenę Ilków – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku.

4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja Urzędu Skarbowego w Kluczborku o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych oraz korekt oświadczeń za 2011 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 17.10.2012 r. do 16.11.2012 r.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad.


Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku