strona główna

28.02.2014

XXXIX sesja Rady Powiatu   

 

Uchwały dotyczące budżetu powiatu, subregionu Kluczbork – Namysłów – Olesno, przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane obiektów wpisanych do rejestru zabytków - to niektóre z tematów jakimi zajmą się radni na najbliższej sesji, która odbędzie się 6 marca o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

Oto szczegółowy porządek obrad:

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/zatwierdzenie porządku obrad,
c/zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji.

2.Interpelacje i zapytania radnych.

3.Zaprezentowanie możliwości wypełniania zeznań podatkowych za 2013 rok w formie e-deklaracji oraz poprawności wypełniania oświadczeń majątkowych - Urząd Skarbowy w Kluczborku.

4.Podjęcie uchwał w sprawach:

a/zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2014 Nr XXXVIII/288/2013 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Lasowicach Małych na zakup samochodu lekkiego,
d/przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji,
e/przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
f/określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2014 rok,
g/utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Namysłów-Olesno,
h/wyrażenia zgody na przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą "Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w subregionie Kluczbork-Olesno-Namysłów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia realizowanego przez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości,
i/zmiany Uchwały Nr XXV/146/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Starosty Kluczborskiego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kluczborski,
j/wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz gminy Kluczbork,
k/wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem są te same nieruchomości zabudowane boksami garażowymi, stanowiącymi własność Powiatu Kluczborskiego będącymi w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku położone w Kluczborku na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 194/8 z k.m.5,
l/wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego będąca w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku położona w Kluczborku na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 194/8 z k.m.5 na rzecz firmy Netia S.A. z siedzibą w Warszawie,
ł/wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres oznaczony do 3 lat, po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego.
 

5. Sprawozdanie Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2013 rok.

6. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa powiatu kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2013.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 10.12.2013 r. do 4.02.2014 r.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

 

Oprac. M. Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku