strona główna

28.10.2013

XXXV Sesja Rady Powiatu

 

Najbliższa sesja Rady Powiatu w Kluczborku odbędzie się 31 października br.
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Zostaną na niej przedstawiona m.in. informacje o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz o realizacji zadań oświatowych w powiecie kluczborskim w minionym roku szkolnym.

Oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XXXIV sesji.

2. Interpelacje i zapytania radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zmiany Uchwały Nr XXIX/227/2013 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2013 rok,
d/ ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów w 2014 roku,
e/ uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kluczborku,
f/ ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kluczborskiego na 2014 rok,
g/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego,
h/ zgody na zawarcie z Burmistrzem Byczyny porozumienia dotyczącego przejęcia zarządzania drogą gminną Nr 100504O (Miechowa - Proślice - Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25 o długości 0,530 km.

4. Przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kluczborskiego za I półrocze 2013 roku wraz
z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kluczborskiego (opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku).

5. Informacja Zarządu Powiatu o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie kluczborskim w roku szkolnym 2012/2013.

6. Informacja Urzędu Skarbowego w Kluczborku o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych oraz korekt oświadczeń za 2012 rok.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od dnia 12.09.2013 r. do 15.10.2013 r.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. M. Kluf

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku