strona główna

24.05.2012

XX Sesja Rady Powiatu

W czwartek 31 maja w Centrum Integracji Społecznej odbędzie się XX sesja Rady Powiatu w Kluczborku. W porządku obrad m.in.: sprawy budżetowe, zmiany wieloletniej prognozy finansowej czy przyjęcie do realizacji projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Zaplanuj swoją przyszłość”. Początek obrad o godz. 13.30.

A oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XIX sesji.
2. Interpelacje i zapytania radnych.
3.Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2012 Nr XV/104/2011 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
d/ zmieniająca Uchwałę Nr XIV/103/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
e/ zmiany Uchwały Nr XXV/145/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 29 sierpnia 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Dobry Start” w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego,
f/ przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą „Zaplanuj swoją przyszłość” nr POKL.06.03.00-16-004/11 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku.
4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 30.04.2012 r. do 17.05.2012 r.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.
 

 

Oprac. M. Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku