strona główna

26.08.2013

XXXIII Sesja Rady Powiatu

 

Najbliższa sesja odbędzie się 29 sierpnia w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Początek obrad o godz. 13.00. Oto szczegółowy porządek czwartkowej sesji.

1.Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/zatwierdzenie porządku obrad,
c/zatwierdzenie protokołu z XXXII sesji.

2.Interpelacje i zapytania radnych.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a/zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku.
d/likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Kluczborku
e/uchwalenia "Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok"
f/przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna nr POKL.07.02.01-16-024/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku.
g/wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu
Kluczborskiego położona na parterze budynku szpitalnego w Kluczborku przy ulicy M. C. Skłodowskiej 23, na dz. nr 91/20
z k. m. 12.
h/wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz gminy Kluczbork
i/stanowiska Rady Powiatu w Kluczborku dotyczącego podjęcia działań mających na celu finansowanie lokalnych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020,


4.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

5.Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku od dnia 3.06.2013 r. do dnia 2.08.2013 r.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku