strona główna

18.03.2013

XXIX Sesja Rady Powiatu

 

Wynagrodzenia dla nauczycieli, pomoc dla jednostek OSP, sprawy związane oceną stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu to niektóre z tematów jakie znalazły się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się w 21 marca br. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Początek obrad o godz. 12.00.

Oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/ zatwierdzenie porządku obrad,
c/ zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji.


2. Interpelacje i zapytania radnych.


3. Podjęcie uchwał w sprawach:

a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Biadaczu na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego,
d/ udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu na zakup lekkiego samochodu ratowniczego,
e/ udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuniowie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
f/ określenia zadań do realizacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2013 rok,
g/ zmiany uchwały Nr XVIII/135/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
h/ zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/184/2009 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych powiatu kluczborskiego,
i/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość zabudowana budynkiem, stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego położona w Kluczborku na dz. nr 91/21 z k.m.12.,
j/ wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość lokalowa stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego położona w przyziemiu budynku szpitalnego w Kluczborku przy ulicy M.C. Skłodowskiej 23, na dz. nr 91/23 z k.m.12.,
k/ wyrażenia zgody na połączenie spółek,
l/ uchwalenia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2013 – 2018”,
ł/ przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu w Kluczborku na 2013 rok.
m/rozpatrzenia skargi pana A. B. na panią Dorotę Papierkowską – Dyrektorkę Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica-Bąków”.
 

4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku oraz oceny sytuacji kryminalno-porządkowej

i stanu zagrożeń na terenie powiatu kluczborskiego w 2012 r.


5. Przyjęcie Sprawozdania Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kluczborku pn. „Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kluczborskiego za 2012 rok.”.


6. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.


7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za dzień od 5.02.2013 r. do 26.02.2013 r.

 
8. Wolne wnioski i zapytania.


9. Zamknięcie obrad.

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku