strona główna

09.05.2019

VI sesja Rady Powiatu
   

Najbliższa sesja odbędzie się 16 maja br. (czwartek)  o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Poniżej szczegółowy porządek obrad.

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/zatwierdzenie porządku obrad,
c/zatwierdzenie protokołu z V Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.
 

2. Podjęcie uchwał:

2.1/ zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na rok 2019.
2.2/ w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
2.3/ w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie długoterminowych zobowiązań Powiatu Kluczborskiego poprzez przejęcie wierzytelności.
2.4/ w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Kluczborski pożyczki długoterminowej z budżetu państwa.
2.5/ w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
2.6/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jasieniu na zakup wyposażenia do zakupionego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
2.7/w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych z tytułu czynszu dzierżawnego za obiekty szpitalne oraz pomieszczenia rehabilitacji. Powiatowego Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku.
2.8/ w sprawie rozłożenia na raty zaległych należności pieniężnych za usługę przygotowania i dostarczania posiłku dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia S.A w Kluczborku.
2.9/ w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
2.10/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Kluczborskiego.
 

3. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2013-2018” za 2018 rok.
4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Kluczborskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.
6. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 .
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu za okres od 08.03.2019 r. do 29.04.2019 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku