strona główna

09.01.2020

XV sesja Rady Powiatu

 

Najbliższa sesja odbędzie się 15 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Poniżej szczegółowy porządek obrad. 

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
1.1/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
1.2/ zatwierdzenie porządku obrad,
1.3/ zatwierdzenie protokołu z XIV Sesji Rady Powiatu w Kluczborku.

2. Podjęcie uchwał:
2.1/ w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2.2/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznej placówki doskonalenia nauczycieli.
2.3/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz gminy Kluczbork.
2.4/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rolnictwa Rady Powiatu w Kluczborku.

3. Uchwalenie budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 r. - projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2020 rok (projekt budżetu radni otrzymali w dniu 15 listopada 2019 r.),
3.1/ omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
3.2/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
3.3/ przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych,
3.4/ przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii i wniosków komisji i radnych oraz ewentualnych autopoprawek.
3.5/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
3.6/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

4. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej - projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (radni projekt otrzymali w dniu 15 listopada 2019 r.).

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za okres od 28.11.2019 r. do 11.12.2019 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

 

Oprac. BŁ

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku