strona główna

12.02.2013

XVIII Sesja Rady Powiatu 

 

Najbliższa sesja odbędzie się w czwartek 14 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Kluczborku. Początek obrad: godz. 12.00. Jednym z tematów będzie raport na temat oszczędności jakie uzyskał powiat dzięki inwestycjom przeprowadzonym w szkołach i placówkach oświatowych.

Oto szczegółowy porządek obrad:

1. Sprawy porządkowo-organizacyjne:
a/otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad,
b/zatwierdzenie porządku obrad,
c/zatwierdzenie protokołu z XXVII sesji.

 
2. Interpelacje i zapytania radnych.


3. Raport w zakresie wyliczenia gwarantowanych oszczędności uzyskanych przez powiat kluczborski za rok 2012 w ramach zadania : „Zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu kluczborskiego m.in. poprzez wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” – prezentacja.


4. Podjęcie uchwał w sprawach:


a/ zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Kluczborskiego na rok 2013 Nr XXVII/209/2012 Rady Powiatu w Kluczborku,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr 2/2/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2013 r.,
d/ wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr 2/3/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 16 stycznia 2013 r.,
e/ wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr 3/6/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2013 r.,
f/ wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę nr 3/7/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 stycznia 2013 r.,
g/ zmiany Uchwały Nr XXVI/191/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dni 6 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kluczborskiego dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
h/ upoważnienia Zarządu Powiatu w Kluczborku do zawarcia porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego przez Powiat Kluczborski,
i/ przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
j/ wyrażenia opinii o zbyciu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kluczborskiego na rzecz gminy Byczyna oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny ustalonejna podstawie wartości nieruchomości.


5. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.


6. Udzielenie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi pana A.B. na panią Dorotę Papierkowską - Dyrektorkę Domu Dziecka „Nasz Dom Bogacica-Baków”.


7. Przedstawienie Sprawozdania Starosty Kluczborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kluczborskiego za 2012 rok.


8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w Kluczborku za dzień od 14.12.2012 r. do 25.01.2013 r.


9. Wolne wnioski i zapytania.

 
10. Zamknięcie obrad.

 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku