strona główna

13.03.2012

Bezpieczeństwo sanitarne w powiecie kluczborskim – raport Sanepidu

 

Występowanie chorób zakaźnych, jakość wody pitnej w naszych gminach, – takie m.in. informacje znalazły się w raporcie przygotowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego w 2011 roku zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Powiatu.

A oto najważniejsze wnioski:

Występowanie chorób zakaźnych

W ubiegłym roku zanotowano wzrost zapadalności na ospę wietrzną i krztusiec oraz na biegunki o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu, spadła natomiast zapadalność na inwazyjną chorobę meningokokową, wirusową zapalenie wątroby typu B i C oraz płonicę i różyczkę. Odnotowano też nieznaczny wzrost zapadalności na świnkę, choć na przestrzeni lat odnotowywano spadek zachorowań.

Jakość wody pitnej

Na terenie powiatu z wody o kontrolowanej jakości korzysta około 67,3 tysiące osób, czyli 99,8 procent wszystkich mieszkańców powiatu. W ub. Nie stwierdzono zanieczyszczeń mikrobiologicznych w żadnym z nadzorowanych wodociągów.
Pod względem fizykochemicznym zastrzeżenia budziła woda dostarczana z ujęcia w Brzezinkach i wodociągu w Szymonkowie.
Jeśli chodzi o występowanie bakterii Legionella - badania ciepłej wody użytkowej w budynkach szpitalnych i w obiektach użyteczności publicznej nie wykazały jej obecności ponad dopuszczalną normę.

Sanepid w swoim raporcie zwraca uwagę na systematyczną poprawę warunków sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej, zakładach, siedzibach firm, instytucji. Mają na to wpływ , że prowadzone w nich modernizacje, większa świadomość wymagań sanitarnych oraz wdrażanie m.in. zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i dobrej praktyki higienicznej (GHP). Wdrożyło je blisko pół tysiąca obiektów.

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności i żywienia

Funkcjonowanie systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (RASFF) ułatwiło i ułatwia podejmowanie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pozwoliło na szybkie wycofanie z obrotu produktów spożywczych, które stwarzają ryzyko dla zdrowia konsumentów.
Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono (podobnie jak w latach poprzednich) w małych sklepach spożywczych. Dotyczyły one stanu techniczno – sanitarnego i wprowadzania do obrotu przeterminowanych produktów.

Przestrzeganie norm higienicznych w środowisku pracy i środowisku nauczania i wychowania

Pod tym względem sytuacja w szkołach i placówkach oświatowych się poprawia. Nie mniej dotrzymanie wymaganych standardów w zakresie higieny procesu nauczania i środowiska szkolnego stwarza jeszcze problemy. Chodzi m.in. o dostosowanie ławek szkolnych do wzrostu dziecka.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych zakładach pracy to w ub. r. między innymi obecność w obrocie produktów biobójczych nie posiadających pozwolenie Ministerstwa Zdrowia na ich wprowadzenie do obrotu.

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia

Sanepid realizował projekty lokalne i ogólnopolskie. Działania oświatowo – zdrowotne objęły ponad 9 tysięcy osób.
 

Oprac.: M. Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku