strona główna

24.09.2013

Nabór do projektu dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku prowadzi rekrutację do projektu "Wzrost aktywności zawodowej w Gminie Wołczyn i Byczyna", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poddziałanie 7.2.1.

Uczestnikami projektu mogą być: osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Kluczbork, zamieszkujące gminę Wołczyn lub Byczyna, w wieku do 30 lat
i powyżej 50 lat. Na preferencje przy naborze mogą liczyć osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, bez doświadczenia zawodowego.

Projekt oferuje:
- poradnictwo zawodowe indywidualne
- poradnictwo psychospołeczne indywidualne
- kurs komputerowy
- pośrednictwo pracy
- staż

Projekt ma odpowiadać najczęstsze problemy osób bezrobotnych:
- niskie kompetencje informatyczne i społeczne
- bierność
- brak określonych predyspozycji zawodowych
- ograniczony dostęp do staży
- brak doświadczenia zawodowego

To może doprowadzić do sytuacji, którą określa się jako wykluczenie społeczne. Projekt zapewni uczestnikom kompleksowe wsparcie.

Grupę docelową projektu będzie stanowić 50 osób, które będą spełniać następujące kryteria:
- niezatrudnione i zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem.

Skąd wybór tej akurat grupy docelowej? Bo są to osoby, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy i zamieszkują obszar
o wysokim wskaźniku zagrożenia ubóstwem.

 

Co oferuje projekt?

Poradnictwo zawodowe indywidualne,
czyli określenie predyspozycji zawodowych każdego uczestnika, pomoc w wyborze odpowiedniego stanowiska stażowego, omówienie sposobów pisania dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy z pracodawcą itp.

Poradnictwo psychospołeczne indywidualne,
które będzie miało na celu pomoc beneficjentom w powrocie na rynek pracy poprzez zwiększenie ich samooceny i wiary
w siebie, zmotywowanie do pozytywnych zmian w życiu oraz przełamanie barier związanych w aktywnością zawodową
i społeczną.

Kurs komputerowy,
który będzie obejmował obsługę komputera, w tym pakietu biurowego, wyszukiwanie ofert pracy, zakładanie skrzynki mailowej, tworzenie CV w programie Word lub Open Office, logowanie się na portalach z pracą, korzystanie z forów dyskusyjnych i wyszukiwanie informacji w sieci.

Staże,
na które po skorzystaniu poradnictwa i innych form zostaną skierowani uczestnicy projektu.

To wszystko ma dać uczestnikom projektu dodatkowe doświadczenie i umiejętności oraz szansę na zdobycie pracy.
 


Całkowity koszt projektu – 588.543,80zł.

 

 

Oprac. M. Kluf (na podst. materiałów PUP w Kluczborku)

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku