strona główna

5.04.2013

 

 

Powiat Kluczborski zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPOP.05.01.01-16-008/12-00 z dnia 5 grudnia 2012r. realizuje projekt pn: „Unowocześnienie bazy ZSP Nr 2 CKU w Kluczborku poprzez zakup sprzętu i wyposażenia”.
Przedmiotem projektu jest zakup środków trwałych w postaci urządzeń i maszyn do praktycznej nauki zawodu i kształcenia ustawicznego oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci oprogramowania, norm, licencji itd. dla pracowni dydaktycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku. Dzięki realizacji projektu przywrócona zostanie pierwotna funkcja warsztatów szkolnych, a głównym zamierzeniem wnioskodawcy jest utworzenie nowoczesnego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Nowy sprzęt oraz wyposażenie otrzymają: pracownia multimedialna, budownictwa, elektryczno-samochodowo-mechatroniczna oraz spawalnia elektryczna i gazowa. Pracownie te w ramach środków własnych i potencjalnego finansowania zewnętrznego przygotowane zostaną od strony technicznej na potrzeby instalacji sprzętu i wyposażenia objętego niniejszym projektem.


Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności kształcenia zawodowego i ustawicznego w powiecie kluczborskim, umożliwiającego zdobywanie umiejętności oraz kwalifikacji przez całe życie, jak również dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Realizacja tego celu przyczyni się do stworzenie warunków dla rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego oraz poprawy jakości infrastruktury edukacyjnej.
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie kompleksowego projektu zakupu sprzętu i wyposażenia dla warsztatów szkolnych ZSP Nr 2 CKU oraz przyjęcie rozwiązań umożliwiających zlokalizowanie w obiekcie nowoczesnych pracowni praktycznej nauki zawodu.


Projekt podnosi konkurencyjność obszaru Opolszczyzny, wpływającego na środowisko, gospodarkę i społeczne zasoby ludzkie regionu oraz stwarza szanse rozwoju powiatu kluczborskiego, jako miejsca atrakcyjnego do wykorzystania w celach rozwoju oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego.


W wyniku realizacji projektu ZSP Nr 2, a w szczególności CKU zyska nowych odbiorców, stworzy warunki rozwoju i kształcenia młodzieży i osób dorosłych, stworzy ofertę kształcenia pracowników dla firm z branży metalowej (Famak, Protea, Ocynkownia Śląsk, Marcegaglia) zlokalizowanych na terenie gminy Kluczbork oraz pozostałych gmin powiatu kluczborskiego. Ponadto projekt przyczyni się do zachowania placówki kształcenia ustawicznego.


Inwestycja realizowana w ramach projektu zmierzać będzie do poprawy efektywności świadczonych usług jak również odpowiadać będzie na zidentyfikowane potrzeby mieszkańców regionu. W wyniku realizacji inwestycji unowocześniona
i wzbogacona zostanie baza regionalnych placówek oświatowych oraz rozwijać będą się kierunki kształcenia mające zasadniczy związek z rozwojem gospodarczym regionu (branże wskazane w Foresight Województwa Opolskiego).
Powyższy projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w ramach: Działania RPOP.05.01.00 – Wsparcie infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie – RPOP.05.01.01 – Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej.


Całkowita wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 1 098 900,00 zł, z czego 85% będzie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku