strona główna

17.05.2013

Profesjonalni zawodowcy
 

„Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego” tak nazywa się projekt skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych w branżach: budowlano-sanitarnej, elektryczno-energetycznej i mechanicznej, współrealizowany przez
z Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku wraz z instytucją szkoleniową Optima sc z Opola.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.

 
Jest on częścią działań podniesienia jakości kształcenia zawodowego realizowanego w oświacie w naszym kraju. Jego głównym celem jest opracowanie, a następnie pilotażowe wdrożenie programów praktyk/staży dla nauczycieli kształcenia zawodowego
w przedsiębiorstwach. Dzięki takim praktykom uaktualniona zostanie wiedza nauczycieli ze szkół kształcących w wybranych kierunkach. Dzięki zapoznaniu się z realiami panującymi w firmach, które z sukcesem odpowiadają na wyzwania konkurencyjności, będą oni mogli lepiej przygotować uczniów do wejścia na coraz trudniejszy rynek pracy.


Realizacja projektu została zainaugurowana 10 maja 2013r w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku poprzez seminarium, w trakcie którego odbyły się konsultacje nauczycieli i kadry kierowniczej szkół kształcenia zawodowego, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, przedsiębiorców i ekspertów rynku pracy, w celu wspólnego wypracowania wskazań dla przygotowywanych w projekcie programów praktyk/staży. Poprzez skonfrontowanie oczekiwań różnych stron określone zostały najistotniejsze elementy, zarówno z punktu widzenia procesu kształcenia, jak
i wymagań stawianych w rzeczywistych warunkach w firmach w Polsce.


Drugim etapem projektu będzie przeprowadzenie zgodnie z opracowanymi programami pilotażowych praktyk dla 265 nauczycieli. Udział w projekcie pozwoli na odbycie 10-dniowych staży w firmach o profilu odpowiednim do specjalizacji branżowej danego nauczyciela. Zapewniona zostanie realizacja praktyk w przedsiębiorstwach nowoczesnych, dobrze zarządzanych, odnoszących sukcesy na rynku. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, dofinansowanie pokrywa nie tylko wszystkie koszty związane z praktyką (w tym badania lekarskie i ubezpieczenie w przypadku stanowisk, gdzie jest to wymagane), ale również zwrot kosztów dojazdu, zakwaterowanie i wyżywienie dla nauczycieli zamiejscowych.
Różnorodne propozycje, atrakcyjne lokalizacje oraz dogodne terminy praktyk pozwolą na zapewnienie optymalnej jakości doskonalenia zawodowego.


Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie PODN w Kluczborku http://podn.klucznet.pl  w zakładce Lepsze praktyki dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

Oprac. Anna Dzierżan, dyrektor PODN w Kluczborku

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku