strona główna

30.10.2014

Uwaga – preferencyjne pożyczki!


Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości informuje, że jest możliwość ubiegania się o preferencyjne pożyczki dla prowadzących działalność organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy czy małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczborski Inkubator jest instytucją pośredniczącą w ubieganiu się o wspomniane pożyczki.

Oto szczegóły:
Towarzystwo Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych są prowadzi fundusz pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej
w Polsce. Projekt ma na celu dostarczenie m.in. organizacjom pozarządowym, spółdzielniom socjalnym i spółkom non – profit preferencyjnych pożyczek na przedsięwzięcia, które mają wzmocnić działalność gospodarczą, czego efektem ma być wzrost przychodów
i zatrudnienia.

Oferta pożyczki:
 kwota pożyczki do 100 tys. zł (do 100 proc. wartości przedsięwzięcia)
 maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy
 maksymalny okres karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy (wliczony w okres kredytowania)
 oprocentowanie do 25 proc. do 50 proc. stopy redyskonta weksli
 bezpłatne specjalistyczne doradztwo po udzieleniu pożyczki

Dla kogo niższe oprocentowanie?


Niższe oprocentowanie przysługuje:
• spółdzielniom socjalnym, które w ostatnim zamkniętym rocznym okresie obrachunkowym osiągnęły przychody niższe niż 100 tys. zł
• podmiotom przeznaczającym co najmniej 10 proc. zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego
• podmiotom, w których nie mnie niż 50 proc. pracowników to: osoby bezdomne, uzależnione, chore psychicznie, zwalniane
z zakładów karnych, uchodźcy (w rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym); osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Kto może ubiegać się o pożyczkę?
• spółdzielnie pracy,
• spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
• spółdzielnie socjalne,
• organizacje pozarządowe,
• kościelne osoby prawne lub jednostki organizacyjne (działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania), o ile ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
• spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kluby sportowe prowadzone w formie spółki (na podstawie Ustawy
o sporcie, Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które działają w formie non-profit (ich celem nie może być osiąganie zysku, całość dochodu musi być przeznaczana na realizację celów statutowych, a ewentualny zysk nie może być dzielony między udziałowców, akcjonariuszy i pracowników).


Jakie warunki trzeba spełnić?
 prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 12 miesięcy na dzień składania wniosku
 być mikro lub małym przedsiębiorcą
 nie zalegać w płatnościach z podatkowych i z tytułu opłacania składek na zabezpieczenia emerytalne
 mieć zdolność do spłaty pożyczki
 przedstawić co najmniej zabezpieczenie w formie weksla in blanco z deklaracją wekslową


Na co?
Na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów w działalności gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą PES.
 

Więcej informacji:
 

Kontakt:

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
tel./fax 77 456 32 60; 77 412 91 13
e-mail: inkubator@powiatkluczborski.pl
nr gg: 44369879

 
A także na stronie: ESFundusz.pl 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku