strona główna

22.02.2012

Konkursy na  dyrektorów szkół i placówek oświatowych powiatu kluczborskiego  

 
ZARZĄD POWIATU W KLUCZBORKU OGŁASZA KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU KLUCZBORSKIEGO

1. Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kluczborku może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436, Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz.1526).


2. Do konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Kluczborku może przystąpić nauczyciel, który spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436, Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz.1526).


3. Oferty kandydatów przystępujących do konkursów powinny zawierać:

 

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły ponadgimnazjalnej lub placówki oświatowej, której konkurs dotyczy,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej (w przypadku nauczyciela), stażu pracy dydaktycznej (w przypadku nauczyciela akademickiego) lub stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym (w przypadku osoby niebędącej nauczycielem)

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora ………………………………….………………” (nazwa szkoły / placówki) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kluczborku, przy ul. Katowickiej 1 do dnia 7 marca 2012 r. do godz.1500(wpływ do Sekretariatu).

5. Konkursy zostaną przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, przy ul. Katowickiej 1, w dniach:
 

Lp.

Nazwa placówki

Data przeprowadzenia konkursu

1

Młodzieżowy Dom Kultury w Kluczborku

ul. Damrota 4

46-200 Kluczbork

21.03.2012 r.

2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

ul. Skłodowskiej-Curie 13

46-200 Kluczbork

21.03.2012 r.

3

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 20 B

46-200 Kluczbork

22.03.2012 r.

4

Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 20

46-200 Kluczbork

22.03.2012 r.

5

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku

ul. Byczyńska 7

46-200 Kluczbork

23.03.2012 r.

6

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 27

46-200 Kluczbork

23.03.2012 r.

 


6. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.


7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Kluczborku.

 

ogłoszenie o konkursach (97,6 kB)


 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku