strona główna

16.01.2014

Pilotażowy projekt dla nauczycieli

 

W ramach tego projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli powiatu kluczborskiego” testujemy
w szkołach i przedszkolach powiatu kluczborskiego system doskonalenia nauczycieli, który za dwa lata obejmie cały kraj.

W ramach projektu z czterdziestoma ośmioma szkołami (ponadgimnazjalnymi, gimnazjami, szkołami podstawowymi)
i przedszkolami z naszego powiatu współpracuje sześciu szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, w skrócie nazywanych (SORE). Każdy z nich ma pod swoją opieką osiem placówek, którym pomaga w diagnozie potrzeb szkoły, przedszkola,
w dostosowaniu oferty doskonalenia do tychże potrzeb, a następnie w zbudowaniu rocznego planu wspomagania. W ramach realizacji rocznego planu wspomagania SORE organizuje szkolenia (warsztaty, konsultacje, wykłady), pomaga nauczycielom wdrażać do praktyki szkolnej nowe umiejętności.

 


W ramach projektu – szkoły i przedszkola mogą wybrać spośród dwudziestu czterech ofert doskonalenia. Dla przykładu: „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny”, „Ocenianie kształtujące”, „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”, „Postawy uczniowskie jak je kształtować”, „Rodzice są partnerami szkoły”, „Nauczyciel 45+”.

Oprócz tego w ramach projektu działają cztery tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”, „Promocja i budowanie wizerunku szkoły”, „Nauczyciele pracują zespołowo”, „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”

To zespoły liczące 20-25 nauczycieli z różnych szkół i przedszkoli. Spotykają się cztery razy w roku z ekspertem dobranym do potrzeb zgłoszonych przez uczestników sieci. Mogą wymieniać się doświadczeniami z własnych szkół, omawiać dobre praktyki, wspólnie szukać optymalnych rozwiązań. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, gdzie mogą dyskutować na forum, zamieszczać ciekawe materiały, tworzyć nowe pomysły.
Pilotażowy projekt realizowany jest przez Powiat Kluczborski – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.


Okres realizacji projektu 01.09.2013 r. – 31.08.2015 r.

 


Więcej informacji o projekcie: http://www.doskonaleniekluczbork.pl/index.php/o-projekcie
 


 

 

Oprac. M.Kluf

(na podstawie wniosku o dofinansowanie i Podręcznika dla beneficjentów w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012 ogłoszonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji)

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku