strona główna

Konsultacje projektu Uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego

z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”

 


Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu kluczborskiego zainteresowane realizacją zadań publicznych do konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.

Program ten stanowi podstawę współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi. Zatem mając na względzie dobrą współpracę oraz realizację zadań ustawowych z trzecim sektorem, serdecznie zapraszamy do wyrażania opinii i składania uwag do przedmiotowego projektu.

Uwagi i opinie dotyczące konsultacji mogą być przedstawiane w terminie od 05.09.2012 roku do 05.10.2012 roku w formie pisemnego stanowiska, które należy składać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork lub wysłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatkluczborski.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie: nazwy i adresu organizacji, imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. Opinie i uwagi niezawierające tych danych lub złożone poza wyznaczonym terminem konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej powiatu kluczborskiego – www.powiatkluczborski.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku zamieszczone są:

- Uchwała Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2010.116.1244);

- Uchwała Nr 69/171/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”;

- Poddawany konsultacjom projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.

Zapraszamy do konsultacji.
 

 

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok” (56 kB)

 

Uchwała Nr XLVII/275/2010 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi (232 kB)

 

Uchwała Nr 69/171/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok” (28 kB)
 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku