strona główna

23.11.2012

Informacja o wynikach naboru do komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na 2013

 

W odpowiedzi na zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na 2013 rok informuję, że w wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnego kandydata.

W związku z powyższym na podstawie art. 32, ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, 2b, 2d, 2da, 2e, 2f Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), § 2. pkt 2 Uchwały Nr XXV/185/2012 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy powiatu kluczborskiego z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok oraz § 13. Załącznika do ww. Uchwały, zostanie powołana przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w drodze uchwały, komisja konkursowa do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat kluczborski organizacjom pozarządowym, bez udziału osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności publicznej i o wolontariacie.


Maria Żurek
Kierownik Referatu
------------------------------------------------
Starostwo Powiatowe w Kluczborku
Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu
Referat Promocji Powiatu, Turystyki i Kultury

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku