strona główna

25.10.2012

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na 2013 rok

 

Informacje ogólne
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Starosta Kluczborski zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez powiat organizacjom pozarządowym w 2013 roku.

2. Celem niniejszego zaproszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy zainteresowanych udziałem w pracach komisji konkursowej w 2013 roku.

3. Członkowie komisji konkursowej pełnią swoje funkcje społecznie.

Wymagania dotyczące kandydatów
1. W skład komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności;
4) mają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów.

Wybór kandydatów z listy do prac w komisji konkursowej
1. Zgłoszenie kandydata do udziału w komisji konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu komisji.

2. Zarząd Powiatu w Kluczborku powoła w drodze uchwały komisję konkursową do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych zleconych w 2013 roku przez powiat organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Termin i sposób zgłaszania kandydatów do komisji
1. Termin zgłaszania kandydatów upływa 22 listopada 2012 roku.

2. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz można pobrać poniżej.

 

  Formularz zgłoszenia przedstawiciela organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na 2013 rok


3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.

Zadania komisji konkursowej
1. Ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu.
2. Proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

Uwagi końcowe
1. Zastrzega się prawo do zmiany terminu składania zgłoszeń.

2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych informacji i podpisów nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu listy.


 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku