strona główna

29.05.2017

Karta Samorządności przyjęta

 

Marszałek województwa, starosta, burmistrzowie i wójt gmin tworzących nasz powiat, większość radnych powiatowych i radni czterech naszych gmin podpisali ogólnopolską Kartę Samorządności, w której przypominają konstytucyjne zasady, na których opiera się funkcjonowanie samorządów i apelują o ich przestrzeganie.

 Tę kartę przyjęły wszystkie ogólnopolskie związki samorządowe, a na ostatnim spotkaniu także Związek Powiatów Polskich przyjęli ją wszyscy obecni starostowie, niezależnie od reprezentowanej opcji, co oznacza pełną zgodność co fundamentalnych kwestii dotyczących samorządów.

Na sobotnim spotkaniu była mowa o tym, że odbieranie kompetencji samorządom, prowadzi do centralizacji, a przecież nie
o to chodziło twórcom reformy samorządowej, której celem było oddanie odpowiedzialności tym, których te decyzje mają dotyczyć - gminom, powiatom, województwom, a zatem mieszkańcom. Centralizacja i odbieranie kolejnych kompetencji samorządom spowoduje między innymi to, że mieszkaniec nie będzie miał dostępu do niektórych usług publicznych w miejscu, czy blisko miejsca zamieszkania.

Oto niektóre przykłady ograniczenia lub plany ograniczenia kompetencji samorządów i skutków dla lokalnych społeczności, dla nas obywateli:

- to Ministerstwo Sportu z perspektywy Warszawy będzie decydować jakie inwestycje sportowe będą powstawać w gminach
i powiatach w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej w oparciu o środki Totalizatora Sportowego

- odebrano nadzór nad Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i ich budżetami samorządom województw, i przeniesiono do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skutkiem czego o kierunku wsparcia dla rolników we wszystkich województwach decydować będzie nie samorząd województwa, w którym ośrodki funkcjonują, a ministerstwo w Warszawie.

 W Polsce funkcjonuje 16 ODR-ów ich łączny przejęty przez resort budżet to ok. 176 mln zł

- odbiera się samorządom województw decyzyjność i środki, ale nie obowiązki, jak w przypadku Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, którym odbiera się zarządzanie funduszami (będzie je dzielić administracja rządowa), a zostawia windykację i kontrolę naliczeń, do tej pory regiony samodzielnie decydowały jakiego typu inwestycje i działania proekologiczne wymagają wsparcia w poszczególnych województwach

W Polsce funkcjonuje 16 WFOŚiGW, ich aktywa, to blisko 8 mld zł

- decyzje dotyczące szkół są w rękach kuratorów oświaty, a obowiązki, w tym skutki finansowe tych decyzji, po stronie samorządów, np. likwidacja gimnazjów, oznacza dla samorządów ogromne koszty związane z dostosowaniem bazy, znalezienie pieniędzy na odprawy dla zwalnianych nauczycieli, do tego subwencja oświatowa na mniejszą liczbę roczników

- uchwalenie kwoty wolnej od podatku oznacza, że do samorządów wpłynie mniej pieniędzy, niż te, które sobie zaplanowały w oparciu o dotychczasowe przepisy, będzie więc mniej pieniędzy na ważne dla mieszkańców inwestycje

- Sanepidy przechodzą w ręce administracji rządowej, choć według Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zmiana ta nic nie wnosi

- Stacje Kontroli Pojazdów przechodzą z nadzoru starostów do Transportowego Dozoru Technicznego

- likwiduje się stanowiska Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego i tworzy w ich miejsce stanowiska inspektorów okręgowych, które staną się częścią administracji rządowej, będzie ich mniej, będą dalej od obywatela, sprawy i interwencje będą załatwiane wolniej

- zmiany w ustawie śmieciowej odbierają gminom możliwość wpływania na to jak wygląda zbiórka odpadów na ich terenie,
a wprowadzenie ujednoliconych pojemników w całym kraju, oznacza dodatkowe nakłady, kosztem innych wydatków.

 

- zabranie urzędów pracy samorządom  i ich przejście pod kontrolę administracji rządowej, w opinii Związku Powiatów Polskich wyłączenie pośredniaków z kompetencji samorządów jest formą ich centralizacji, natomiast do skuteczniejszej walki
z bezrobociem potrzebne jest przyznanie PUP większej samodzielności działań, co umożliwiłoby im lepsze dostosowanie oferty wsparcia dla bezrobotnych do specyfiki lokalnego rynku 

Przypomnijmy, że Karta Samorządności została skonstruowana na podstawie dokumentów konstytuujących polski samorząd oraz Europejskiej Karcie Samorządu Terytorialnego. Przypomina ona, że podstawowe zasady samorządu to zasada decentralizacji i zasada pomocniczości państwa.

 


To część przykładów wdrożonych i planowanych ograniczeń kompetencji samorządów. Mówił o nich przez pryzmat skutków dla lokalnych społeczności, dla mieszkańców, marszałek województwa Andrzej Buła, starosta kluczborski Piotr Pośpiech, burmistrz Kluczborka Jarosław Kielar.

Samorządowców i społeczność lokalną, oprócz wyżej wymienionych reprezentowali burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek, Byczyny - Robert Świerczek, wójt Lasowic Wielkich Daniel Gagat, ze współpracownikami i radnymi, przedstawiciele Kluczborskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Po podpisaniu Karty, której treść zamieszczamy poniżej, w Parku Miejskim posadzone zostały "drzewa samorządności",
na pamiątkę Dnia Samorządu Terytorialnego. Zachęcamy do obejrzenia mini wystawy dotyczącej naszych samorządów
w kluczborskim Rynku oraz do obejrzenia zdjęć z Dnia Samorządu Terytorialnego.


  Karta Samorządności
 

 


 

 

 


 

 

Oprac. M. Kluf

Foto: Bogdan Łatka 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku