strona główna

10.08.2016

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej - dla kogo?

 

Powiat Kluczborski jest partnerem w projekcie: „Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego”. Celem tego projektu jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej poprzez objęcie wsparciem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oto co oferuje projekt.


Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) powstał, by wspierać rozwój ekonomii społecznej. Zadaniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej jest pobudzanie lokalnego środowiska do rozwoju i aktywności, a także pomoc już istniejącym przedsiębiorstwom.

Poprzez powstanie konsorcjum - OWES działa w partnerstwie z : Spółdzielnia Socjalna Usługowo – Handlowo – Produkcyjna
w Byczynie, Gmina Byczyna, Powiat Kluczborski oraz Stowarzyszenie Animacji Lokalnej Arkona.

Powiat kluczborski swoje działania realizuje poprzez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej (ES) poprzez objęcie wsparciem osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oferując wsparcie dotacyjne, stałą dostępność do usług szkoleniowo doradczych umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do założenia lub prowadzenia działalności w sektorze ES, pomoc w tworzeniu spółdzielni socjalnych, stworzenie warunków do edukowania kadry PES przez czas trwania projektu.


Powiat kluczborski swoje działania realizuje poprzez Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości.

 


Kto może starać się o wsparcie ?

O udział w Projekcie mogą ubiegać się osoby i podmioty z obszaru regionu północnego województwa opolskiego z powiatu: kluczborskiego, oleskiego, namysłowskiego, brzeskiego zamierzające założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej lub ją rozwinąć.

W ramach projektu Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizować będzie wsparcie w zakresie:

1. Bezpłatnego doradztwa specjalistycznego, dla osób fizycznych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również działających PES - ich przedstawicieli , osób fizycznych zainteresowanych tematyką PES.

Specjalistyczne doradztwo osobowe:
- zarządzanie organizacją,
- zarządzanie pracownikami,
- zarządzanie konfliktem PES i rozwiązywanie konfliktów,


Specjalistyczne doradztwo w zakresie doradztwa prawnego:
- prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
- prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
- podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
- obowiązki pracodawcy względem pracowników,


Specjalistyczne doradztwo w zakresie doradztwa księgowo-podatkowego:
- rachunkowość PES ,
- udzielanie wszelkich porad dotyczących wyjaśnień księgowo-podatkowych,
- przedstawić jakie są zobowiązania finansowe związane są z prowadzoną działalnością,
- płace, ubezpieczenia społeczne,


Specjalistyczne doradztwo w zakresie doradztwa finansowego:
- pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
- planowanie finansowe,

 

Specjalistyczne doradztwo w zakresie doradztwa marketingowego:
- planowanie marketingowe,
- kształtowanie elastyczności ofertowej,
- polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
- opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
- badania rynku,
- wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta PES,
- nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.

 


2. Organizacji bezpłatnych szkoleń branżowych kierowanych do przedstawicieli PES prowadzących działalność gospodarczą.

Tematyka szkoleń wybierana będzie w oparciu o zgłaszane potrzeby przez uczestnika projektu.
Formularz zgłoszeniowy na szkolenia znajduje się w zakładce Pliki do pobrania.


Szczegółowych informacji dotyczących projektu udzielają:

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork
tel./fax 77 456 32 60
email: bowes.inkubator@gmail.com
strona: www.inkubatorkluczbork.pl

oraz

Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna w Byczynie
Rynek 2, 46-220 Byczyna
tel./fax 77 414 45 11
email : spoldzielnia.socjalna@wp.pl
strona: www.spoldzielnia.byczyna.pl

 

 

 


Projekt "Byczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla subregionu północnego". Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3 Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku