strona główna

12.06.2013

Uwaga Mieszkańcy! Trwa modernizacja geodezyjna
 

Obecnie w części sołectw na terenie gminy Kluczbork prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali. Ten obowiązek ustawowy realizowany jest w całym kraju.


Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji dla nieruchomości budynkowych i lokalowych dla części obszaru gminy Kluczbork prowadzone będą w następujących miejscowościach:
Bąków, Biadacz, Bogdańczowice, Gotartów, Kuniów, Ligota Górna, Ligota Zamecka, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Łowkowice.

W ramach modernizacji, geodeci z wyłonionej w przetargu firmy dokonują porównania tego co znajduje w zasobach goeodezyjnych (na mapach)
z sytuacją w terenie. Prace geodezyjne będą prowadzone do 20 listopada br.
 

- W wyniku modernizacji w niektórych przypadkach okazuje się, że inaczej określony został sposób użytkowania gruntów, na których są usytuowane budynki - wyjaśnia Rafał Gajek, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kluczborku.


Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych wszelkie zmiany powstałe po modernizacji ewidencji gruntów i budynków mają wpływ na wysokość opodatkowania. Geodeci dokonując pomiarów (na podstawie stosownego upoważnienia), mogą wchodzić na teren nieruchomości także podczas nieobecności właściciela.


Zostały już nią objęte gminy Wołczyn i Byczyna oraz częściowo gmina Kluczbork. Obecnie objęte modernizacją są pozostałe miejscowości w gminie Kluczbork. W przyszłym roku geodeci będą prowadzić pomiary w gminie Lasowice Wielkie.
Informacje o modernizacji zgodnie z wymogami ustawy są umieszczane na tablicach ogłoszeń w starostwie i urzędach gmin, na terenie których jest prowadzona. Będą też przekazywane za pośrednictwem lokalnej prasy czy z pomocą sołtysów, tak by docierały do jak największej liczby zainteresowanych.

 
Oprócz tego wyczerpujące informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kluczborku, pokój nr 10 – 12 lub dzwoniąc pod nr 77 418 18 06 wew. 140 lub 157,
w godzinach pracy Starostwa.


Efektem prac geodetów w terenie gmin będzie projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. Będzie on wyłożony do wglądu dla zainteresowanych na czas 15 dni roboczych.

 
Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu będzie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie i urzędach gmin, gdzie prowadzone są prace geodezyjne na 14 dni przed wyłożeniem.
Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożeni projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.


Ważne: zakres prac geodetów będzie obejmował m.in.:
- porównanie mapy zasadniczej z terenem w zakresie budynków i konturów użytków gruntowych w obszarze terenów zabudowanych, pomiar brakujących budynków i zweryfikowanego przebiegu konturów użytków gruntowych w obszarze terenów zabudowanych, pomiar brakujących budynków i zweryfikowanego przebiegu konturów użytków gruntowych dotyczących gruntów rolnych zabudowanych i gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
- założenie ewidencji budynków i lokali

 

 

Oprac. M.Kluf

 

 

 INFORMACJA


Zgodnie z art. 24a ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. Nr 193, poz. 1287 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)

Starosta Kluczborski informuje


o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji dla nieruchomości budynkowych i lokalowych dla części obszaru gminy Kluczbork tj. dla obrębów:
Bąków, Biadacz, Bogdańczowice Gotartów, Kuniów, Ligota Górna, Ligota Zamecka, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Łowkowice

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 20 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 193, poz. 1287 z 2010 r. z późniejszymi zmianami) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454).
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnieni zostali pracownicy jednostki wykonawstwa geodezyjnego Okręgowe Przedsiębiostwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp z o.o. , ul. Rybacka 15 45-003 Opole.


 

 

 

 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku