strona główna

25.07.2012

Przypominamy: trwa modernizacja geodezyjna w gminie Kluczbork


Obecnie w części sołectw na terenie gminy Kluczbork prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz założenie ewidencji budynków i lokali. Ten obowiązek ustawowy realizowany jest w całym kraju.
Prace geodezyjne związane z założeniem ewidencji dla nieruchomości budynkowych i lokalowych dla części obszaru gminy Kluczbork prowadzone będą w następujących miejscowościach: Bogacica, Czaple Wolne, Stare Czaple, Ligota Dolna, Maciejów, Smardy Dolne, Smardy Górne, Unieszów.

W ramach modernizacji, geodeci z wyłonionej w przetargu firmy Geolex, dokonują porównania tego co znajduje w zasobach goeodezyjnych (na mapach) z sytuacją w terenie.

 
- W wyniku modernizacji w wielu przypadkach okazuje się że inaczej sklasyfikowane zostały grunty i budynki – mówi Adam Radom, sekretarz powiatu.


Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych wszelkie zmiany powstałe po modernizacji ewidencji gruntów i budynków mają wpływ na wysokość opodatkowania. Wysokość opodatkowania od gruntów i nieruchomości może ulec zmianie na korzyść lub niekorzyść podatnika. Może się zdarzyć, że podatnik zapłaci znacznie wyższy podatek z uwagi na nie zgłoszone budynki lub budowle do opodatkowania z chwilą ich powstania lub niepełne ich zgłoszenie. Dlatego modernizacja ewidencji gruntów jest tak ważna.

Geodeci dokonując pomiarów (na podstawie stosownego upoważnienia), mogą wchodzić na teren nieruchomości także podczas nieobecności właściciela. - Tak się to odbywa w całym kraju, gdyż technicznie niemożliwe byłoby umawianie się z każdym z osobna. Wówczas modernizacja trwałaby latami i byłaby dużo bardziej kosztowna – dodaje Adam Radom.
Zostały już nią objęte gminy Wołczyn i Byczyna, obecnie etapami – miejscowości w gminie Kluczbork. Wkrótce geodeci będą prowadzić pomiary w gminie Lasowice Wielkie.

 
Informacje o modernizacji zgodnie z wymogami ustawy są umieszczane na tablicach ogłoszeń w starostwie i urzędach miejskich oraz w lokalnej prasie. - Obecnie będą też przekazywane do zainteresowanych z pomocą sołtysów, by docierały do jak największej liczby zainteresowanych – informuje sekretarz.
Oprócz tego wyczerpujące informacje na ten temat można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kluczborku, pokój nr 10 – 12 lub dzwoniąc pod nr 77 418 18 06 wew. 140 lub 157, w godzinach pracy Starostwa.


Efektem prac geodetów w terenie gmin będzie projekt operatu opisowo – kartograficznego z modernizacji w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali. Będzie on wyłożony do wglądu dla zainteresowanych na czas 15 dni roboczych. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu będzie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie i urzędach gmin, gdzie prowadzone są prace geodezyjne na 14 dni przed wyłożeniem.


Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożeni projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
 


Ważne:


Zakres prac geodetów będzie obejmował:
- porównanie mapy zasadniczej z terenem w zakresie budynków i konturów użytków gruntowych w obszarze terenów zabudowanych, pomiar brakujących budynków i zweryfikowanego przebiegu konturów użytków gruntowych w obszarze terenów zabudowanych, pomiar brakujących budynków i zweryfikowanego przebiegu konturów użytków gruntowych dotyczących gruntów rolnych zabudowanych i gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
- założenie ewidencji budynków i lokali
- uzupełnienie istniejącej ewidencji gruntów (części opisowej i kartograficznej) o dane zgodnie z wymogami rozporządzenia z 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków:

  • numery i granice rejonów statystycznych

  • numery rejestru zabytków

  • numery dróg publicznych

  • numer PESEL (gdy brak w danych ewidencyjnych)

  • numer REGON

  • aktualny adres podmiotów ewidencyjnych

  • informacja czy osoba prawna lub fizyczna jest cudzoziemcem

     

 

Oprac.: M. Kluf
 

 

 

Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku