strona główna

25.01.2017

Dotacje na założenie firmy - 7 lutego rusza nabór


Prosimy o zapoznanie się z informacją o projekcie realizowanym przez nasz Inkubator Przedsiębiorczości, w ramach którego można się ubiegać o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 7 lutego rozpoczyna się rekrutacja do projektu. Sprawdźcie, kto może składać wnioski. Do rozdysponowania jest 100 dotacji. Szczegóły na stronie www.inkubatorkluczbork.pl  i w biurze projektu w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Sienkiewicza 22.

 

 


 

Oto więcej szczegółów:
O udział w Projekcie mogą ubiegać się osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub uczące się na terenie woj. opolskiego zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą z wyłączeniem osób, które w dniu przystąpienia do projektu w okresie 12-stu miesięcy poprzedzających ten dzień posiadały wpis CEiDG, KRS lub prowadziły działalność na podstawie innych przepisów (w tym działalność adwokacka, komornicza lub oświatowa), ukończyły 30 rok życia i są osobami pozostającymi bez pracy (tj. osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz nieaktywne zawodowo/bierne zawodowo) w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • kobiety,

 • osoby powyżej 50 roku życia,

 • osoby z niepełnosprawnością,

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby o niskich kwalifikacjach,

 • osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia,

 • migranci powrotni i imigranci,

 •  oraz osoby z terenów wiejskich o najtrudniejszej sytuacji rozwojowej.

Wartość projektu: 4 535 485,00 zł

Dofinansowanie projektu z EFS: 3 855 162,24 zł

Projekt jest realizowany: od 01 grudnia 2016r. do 30 listopada 2018 r.

Cel:
Celem głównym projektu jest stworzenie 100 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki środkom na założenie działalności gospodarczej.

W ramach Projektu Uczestnicy będą mieli możliwość ubiegania się o:

 • bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,

 • bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych w 6 comiesięcznych transzach w kwocie do 1.000,00 zł,

 • bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych w kolejnych 6 comiesięcznych transzach do 12 miesięcy liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1.000,00 zł.

W ramach Projektu Uczestnicy skorzystają z bezpłatnego doradztwa i szkoleń poruszających tematykę zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne z zakresu podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy, rachunkowości i finansów oraz Biznes Planu. Na etapie Wsparcia Pomostowego Uczestnicy skorzystają z doradztwa i szkoleń specjalistycznych z zakresu podnoszenia wiedzy i rozwijania umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania firmy.

Działalność gospodarcza w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS)

Uczestnik Projektu rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu dotacji na założenie działalności, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

Tu znajduje się więcej informacji i formularze do pobrania w wersji elektronicznej:

http://www.inkubatorkluczbork.pl/1/strona-glowna.html
 

 

Oprac. M. Kluf 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku